top of page

Урбанистички проект за инфраструктура за нови 10(20) kV кабелски изводи низ КО Демир Капија – Општина Демир Капија и изградба на нова КБТС 10(20)/0,4 kV; 400(800) kVA

Општина Демир Капија

28 мај 2024 г.

Урбанистички проект за инфраструктура за нови 10(20) kV кабелски изводи низ КО Демир Капија – Општина Демир Капија и изградба на нова КБТС 10(20)/0,4 kV; 400(800) kVA 
  • Урбанистички проект за инфраструктура

EVN-UP-za-infrastruktura-za-novi-kabelski-izvodi-i-nova-TS
.pdf
Download PDF • 41.01MB

bottom of page