top of page

Урбанистички план за подрачја и градби – КО Бистренци

Општина Демир Капија

24 мар. 2023 г.

Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена градби за производство на енергија на дел од КП 1246, КП 934, на дел од КП 935/1, на дел од КП 935/2, КП 935/3 и на дел од КП 949, КО Бистренци, Општина Демир Капија, над 10MW


 
bottom of page