top of page

Анкетен прашалник за граѓанско буџетирање

Општина Демир Капија

30 ноем. 2021 г.

Во пресрет на креирање на буџетот на Опшрина Демир Капија за 2022 година, со цел да се активираат граѓаните во креирањето на буџетот, изработивме краток прашалник преку кој жителите на општината ќе можат да учествуваат во утврдување на приоритетите за 2022 година, каде треба да се алоцираат средствата а во рамките на финасиските средства кои општината ги има на располагање.


 

Анкетниот прашалник е достапен на следниот линк:

https://s.surveyplanet.com/v23i9c7s

bottom of page