Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЛокален економски развојРеализирани проекти

Реализирани проекти во 2012


 • Изработка на технички елаборат за мерки на енергетска ефикасност во О.О.У. „Димче Ангелот Габерот“. ( Проектот е реализиран преку Вардарски Плански Регион);


 • Потенцијал за искористување на геотермалните води во оптина Демир Капија. (Овој водич е овозможен од фондацијата Ново Образование за Бизнис);


 • Ревизиска студија - Студија на изводливост (Студија изработена во соработка со Фондација Ново Образование за Бизнис)

 

 

Реализирани проекти во 2011

 

 • Асфалтирање на дел од локален пат Демир Капија – Клисура;

 

 • Реконструкција на дел од О.О.У. „Димче Ангелов Габерот“ – Демир Капија односно пренамена на стариот интернат во училници;

 

 • Реновирање на подрачно училиште во село Корешница;

 

 • Измена и дополна на ДУП ( ДУП индустриска зона Попова Кула, ЛДУП Откупен дистрибутивен центар за земјоделски производи – Корешница, УП вон населеното место за рибник АКВАТИКА;

 

 • Уредување на локалниот сообраќај за превоз на патници;

 

 • Имплементирање на Проектот: „ Компјутер за секое дете во основното училиште и подрачните училишта;

 

 • Интернет центар во служба на граѓаните;

 

 • Отворена детска градинка во Демир Капија;

 

 • Довршување на канализациската мрежа во село Бистренци;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска од 500 м.;

 

 • Изградба на ул. 11 Октомври – крак;

 

 • Довршување на локален пат Демир Капија – Дошница;

 

 • Санација на локалните патишта и улици;

 

 • Изградба на дел од пешачката патека покрај кејот на реката Бошавица;

 

 • Осветлување на улиците што го опкружуваат основното училиште;

 

 • Осветлување на дел од кејот на реката Бошавица;

 

 • Организирање на турнир во мал фудбал;

 

 • Финансиска подршка на спортските клубови во нашата општина;

 

 • Набавка на канти и контејнери за отпад;

 

 • Обновување на опремата на општинскиот Дом на културата Мирка Гинова;

 

 • Отварање музеј во Демир Капија;

 

 • Отворен Општински услужен центар;

 

 • Отворено одделение на катастер за недвижности;

 

 • Отворен шалтер на управа за јавни приходи;

 

 • Отворена канцеларија на Агенцијата за вработување на Р. Македонија;

 

 • Отворена канцеларија на Министерството за труд и социјална политика;

 

 • Подрачна канцеларија на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој;

 

 • Измена и дополна на УП вон локалитетот Дошница, населено месето Дрен;
 • Измена и дополна на дел од ДУП Попова Кула;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска во должина од 480 м.;

 

 • Урбанизирање на Туристички камп Дошница;

 

 • Организирање на манифестација Денови на традицијата „Св Трифун“.

 

 

Реализирани проекти во 2011 надвор од програмата

 

 • Градежно уредување на индустриската зона;

 

 • Изградба на кеј покрај река Бошавица;

 

 • Изградба на спортска сала во рамките на училиштето;

 

 • Измена и дополна на ГУП Демир Капија;

 

 • Промена на азбесно-цементарните водоводни цевки на водоводната мрежа во Демир Капија;

 

 • Формирање на Општински совет за безбедност;

 

 • Иницијатива за формирање општински центар за социјална работа во која граѓаните би ги остварувале своите права од областа на социјална заштита;
 • Довршување на канализациската мрежа во Д. Капија;

 

 • Изградба на фекална канализација во с. Чифлик;

 

 • Изградба на нова училишна зграда во подрачното училиште во с. Челевец;

 

 • Ревитализирање на постојаните зелени површини;

 

 • Обновување на зелените површини;

 

 • Реновирање на инвентарот во салата на Домот на културата Демир Капија;

 

 • Детски полигон за игри „ Развој“ реализирано од Мировниот Корпус во Македонија и општина Демир Капија.

 

 • Детско игралиште финансирано од Амбасада на Сојузна Република Германија.
 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер