Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за општи и правни работи
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделението за општи и правни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 

- подготвување акти за Советот и Градоначалникот;

- изготвување на планови и прописи од надлежност на Советот и Градоначалникот;

- подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и повремени комисии;

- приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

- ја застапува општината по претходно овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи на РМ;

- ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;

- работи од областа на јавните дејности, културата, образованието, социјалната заштита, детска заштита и други активности утврдени со закон и акт на општината;

- ги врши работите што се однесуваат на информирање на граѓаните за полесно остварување на нивните права;

- врши организационо-административни работи за Советот и Градоначалникот;

- заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот;

- канцелариско и архивското работење;

- регулирање на имотно-правните односи;

- подготвување и издавање на службен гласник на општина Демир Капија;

- како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер